Regulacje

Żadne personalne dane, takie jak Twoje imię, nazwisko, adres lub e-mail nie są automatycznie zapisywane przez Serwis. Korzystanie z większości naszych serwisów nie wymaga podawania przez użytkowników informacji o sobie. Użytkownicy, którzy chcą subskrybować wybrane informacje (tzw. newsletter) wypełniają formularz, w którym podają dane umożliwiające kontaktowanie się z nimi (adres e-mail). Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały nam przekazane. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć posiadane przez nas dane o sobie samym. Wszelkie dane osobowe użytkowników zamieszczone w serwisie chronione są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, Pozycja 883) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204.).

Pewnego typu dane (nie dane personalne) są uzyskiwane podczas twojej wizyty na naszych stronach. Jest to wynikiem standardowej operacji serwerów - serwis internetowy MC wykorzystuje technologię cookies do zbierania ogólnych i statystycznych informacji o korzystaniu z naszego serwisu internetowego przez użytkowników. Dane te dotyczą rodzaju przeglądarki jakiej używasz, systemu operacyjnego, twojego adresu IP. Służą one tylko i wyłącznie poprawie Twoich wrażeń związanych z odbiorem zawartych w Serwisie treści.

Niniejsza strona internetowa jest własnością firmy Marshal Consulting, zwanej dalej MC i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Korzystając z niniejszej Strony i/lub pobierając z niej materiały informacyjne, wyrażacie Państwo zgodę na związanie warunkami korzystania zawartymi w niniejszym dokumencie. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na związanie poniższymi warunkami korzystania ze Strony, prosimy z niej nie korzystać i nie pobierać z niej żadnych materiałów.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. MC może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

MC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez MC, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. MC nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez MC. Udostępnianie informacji nie oznacza, że MC udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

MC nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do MC uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do MC jest równoznaczne z udzieleniem MC nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. MC ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do MC w jakimkolwiek celu. Jednocześnie MC nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) MC uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b ) MC uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.

Marshal Consulting, zwana dalej MC honoruje prywatność użytkowników serwisu MarshalConsulting.pl. Poniższa deklaracja wyjaśnia jakiego rodzaju informacje są uzyskiwane i w jaki sposób mogą być wykorzystane.